NAS Storage

راه حل ذخیره سازی شبکه شرکتهای کوچک تجاری و کاربرد شخصی و قابل استفاده در منازل، آپ تایم مطلوب، حفاظت از پشتیبان گیری داده­های داخلی و درستی داده ها را تا 50 ایستگاه کاری فراهم می کند. Black Armor NAS 440 Black Armor NAS 220 Black Armor NAS 110 خلاصه راه حل ذخیره سازی شبکه شرکتهای کوچک تجاری و کاربرد شخصی و قابل استفاده در منازل، آپ تایم مطلوب،...

شبکه ذخیره‌سازی (بخش NAS (Network Attached Storage) چیست؟)
های شهری یا جهانی می باشد. (برگرفته از منبع) انباره (Storage) ذخیره سازی متصل به شبکه (NAS) دستگاهی است که به صورت اشتراکی در شبکه مورد استفاده قرار

ادامه مطلب