CPUs / Processors intel

پردازنده اینتل در ایران فاقد گارانتی است

داخل جعبه فن ندارد و باید جداگانه تهیه شود K و X پردازنده های